شرکت پایش فرایند دقیق آزمون با استفاده از امکانات، تجهیزات و دانش فنی و به روز خود قادر به اندازه گیری، پایش و ارزیابی کمی و کیفی گاز و غبار خروجی از دودکش صنایع، و پساب های صنعتی می باشد. از آنجایی که اولین گام در حل مشکلات زیست محیطی صنایع، اندازه گیری آلاینده های خروجی از آن هاست. این شرکت با اخذ گواهی آزمایشگاه معتمد محیط زیست با کد ۱۴-۹۲۹۲-۰۳۷۱  آمادگی خود را جهت اندازه گیری آلاینده ها در قالب طرح خوداظهاری و غیرخوداظهاری سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه راهکار به منظور کنترل و حذف آلاینده های گازی و غبار اعلام می دارد.

 

 

 

 

 

 نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون