اسکرابر

غبارگیر تر یا غبارگیر آبی

شوینده ها یا اسکرابرها نوعی از دستگاه های جمع آوری غبار هستند که در آنها از یک مایع برای حذف ذرات و یا گازهای آلاینده از جریان هوای خروجی استفاده می شود.

در شوینده ها جریان گاز آلوده یا با پاشیده شدن در مایع، یا مجبور کردن آن به عبور از مایع و یا با استفاده از روش های دیگر تماس، با مایع شستشو دهنده در تماس قرار می گیرد، تا به حذف ذرات آلاینده از گاز بیانجامد.

بنا به تعریف دیگر غبارگیر مرطوب عبارت است )ونتوری ۹ اسکرابر ۹ سیکلون ۹ حوضچه تهشینی( که عملکرد آن به این صورت است که هوا بعد از فن وارد ونتوری می شود.

در این تجهیز هوای آلوده یکنواخت شده و در یک مسیر باریک با آب ترکیب می شود.

و بعد از آن با زاویۀ مناسبی به اسکرابر هدایت می شود. 

چیدمان نازلهای آب داخل اسکرابر به شکلی است که تمام هوای عبوری با آب شسته می شود.

و آلودگی از طریق مسیر خروجی اسکرابر به حوضچه ته نشینی هدایت می شود.

هوای خروجی اسکرابر با خود مقدار زیادی آب به همراه دارد که در سیکلون از هم جدا می شود و هوای نسبتاً خشک به دود کش و آب از لوله های خروجی به مخزن آب دستگاه بر می گردد. 

اسکرابر  را می توان برای جمع آوری ذرات و یا آلاینده های گازی طراحی کرد.

تماس خوب بین مایع شستشو و گاز آلوده نکته کلیدی در کارکرد اسکرابر است.

اسکرابر ذرات گرد و غبار را با به دام انداختن آنها در قطرات گرفته، پس از آن قطرات جمع آوری می شوند و آلاینده ها در مایع حل شده و یا جذب می شوند.

چهار دسته عمده اسکرابرهای تر عبارتند از: شوینده پاششی،شوینده دارای بستر، شوینده مکانیکی و شوینده گاز اتمیزه با توجه به میزان افت فشار مورد نیاز برای غبار زدایی از گاز خروجی، انواع مختلف اسکرابرهای انرژی پایین، متوسط و بالا تولید می شود.

 

از جمله مزایای اسکرابر می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- انرژی الکتریکی کمتری نسبت به انواع دیگر مصرف می کند .

۲-هزینه سرویس و نگهداری کمتری دارد .

۳- هرینه سرمایه اولیه کمتر .

۴- حذف و فیلتر بعضی از گازهای خطرناک.

۵-در این روش می توان گازهای با دما و رطوبت و چربی زیاد را فیلتر کرد .

۶- می توان دستگاه را در نزدیکترین محل به منبع تولید غبار نصب کرد .

۷- این نوع دستگاه فضای نصب کمی نیاز دارد.نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون