محیط زیست -آلایندگی هوا

آلایندگی هوا

نگرش محافظت از محیط زیست در زندگی انسان معاصر بدون تردید جایگاه مهمی دارد.

انسان به عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار بر محیط زیست و منابع موجود در زمین، با اینکه همیشه، به تخریب و تغییر طبیعت برای دستیابی به آمال خود پرداخته است، از سویی تلاش می کند برای تضمین بقای خود به حفظ محیط زیست نیز همت بگمارد.

امروزه اکثر مسائل آلودگی هوا رابطه مستقیم با احتراق سوخت در واحدهای صنعتی،حمل و نقل و تولید برق دارد.

از اوایل دهه ۱۸۰۰ جمعیت جهان و مصرف انرژی به بزرگی حدود دو برابر افزایش یافته است. بی تردید تعداد مراکز شهری صنعتی جهان نیز به طور فزاینده ای روند افزایشی داشته است.

بنابراین این موضوع که در سال های احیر مسئله آلودگی به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است چندان دور از انتظار نیست.

به این منظور بکارگیری فناوری های مختلف برای جلوگیری از آلودگی ها و یا کاهش میزان آلودگی های ایجاد شده در آب، خاک و هوا، توسط صنایع مختلف رویکردی است که باید به آن توجه شود.

این مسأله با تأثیری که بر سلامت زندگی انسان ها و همه جانداران دیگر دارد تا جایی قابل توجه است که حفاظت از  “محیط زیست” در قرن ۲۱ به عنوان یکی از ۸ هدف هزاره و یکی از ۳ هدف توسعه پایدار شناخته شده است.نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون