دوره سنجش الاینده های خروچی دودکش

همایش سنجش آلاینده های خروجی دودکش

دانشکده محیط زیست با نظارت و همکاری دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، دوره آموزشی تحت عنوان سنجش آلاینده های خروجی دودکش را در دانشکده محیط زیست برگزار کرده  و شرکت پایش فرآیند دقیق ازمون نیز به عنوان یکی از آزمایشگاه های معتمد محیط زیست در این دوره شرکت کرده و موفق به اخذ گواهی در این دوره گردید.

مباحث دوره شامل:

۱-     طبقه بندی آلاینده های هوا در خروجی منابع ثابت

۲-     آشنایی با نحوه تولید و انتشار ذرات خروجی از منابع ثابت

۳-     آشنایی با فرایند احتراق و گازهای ناشی از آن

۴-     آشنایی با اصول نمونه برداری و روشهای مختلف  نمونه برداری، نحوه محاسبه و آنالیز گازهای خروجی دودکش

۵-     روش های محاسبه میزان غلظت ذرات خروجی و درصد خطا در آن

۶-     انطباق نتایج آنالیز با استانداردهای موجود ملی و بین المللی

۷-     مشخصات نمونه بردار و تجهیزات نمونه برداری و برچسب های مربوطه

۸-     روش های صحیح گزارش دهی

۹-     انجام آزمایش عملی

 نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون