سیستم غبارگیر صنعتی

با عنایت به تحصیلات آکادمیک و تخصصی اعضای شرکت در زمینه حل معضلات زیست محیطی صنایع و با توجه به آشنایی با مبانی طراحی تجهیزات  و سیستم های کنترل آلودگی صنایع و مطالعه و بررسی مدارک منتشر شده توسط منابع معتبر در زمینه حفاظت محیط زیست مانند EPA و بررسی نقاط ضعف و قوت تجهیزات موجود در کشور این شرکت توانست به دانش فنی مورد نیاز جهت طراحی و ساخت این گونه تجهیزات دست یابد.نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون