تعویض کیسه های غبارگیر صنعتی

نحوه تعویض کیسه های سیستم غبارگیر صنعتی

جهت تعویض کیسه ها می بایست پس از خارج نمودن ونتوری، کیج و کیسه ها، قسمت بالای تیوپ شیت را به خوبی تمیز کرد تا گرد و غباری در آنجا نباشد

سپس به هنگام جا دادن کیسه ها، باید آنها را به آرامی در جای خود قرار داده به گونه ای که رینگ کیسه دقیقاً بر روی تیوپ شیت قرار بگیرد.

سپس سبد را در داخل آن قرار داده و ونتوری نیز بر روی آن گذاشته می شود.تعو

پس از آن صفحه ای گرد در داخل پیچ هاتنظیم شده و مهره ها را کاملاً محکم می کنیم.

جهت بهبود کارکرد بگ فیلتر بهتر است که کیسه ها هر از مدتی تعویض شده و با کیسه های نو جایگزین شود تا به کل مجموعه آسیب وارد نشود.نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون