حفاظت از محیط زیست

استاندارهای حفاظت از محیط زیست

با افزایش آگاهی و اطلاعات نسبت به ضرورت حفاظت از محیط زیست مسایل گوناگونی در ارتباط با تولید و مصرف در سطح جهانی مطرح گردید.

مسایلی مانند الزام به حفاظت از منابع آب، خاک، هوا بشر را به سمت تدوین استاندارهای خاصی برای این منظور رهنمون شد.

سازمان های مختلفی در سطح کشورها برای کاهش آلودگی های زیست محیطی بر اثر تولید و مصرف کالاها بوجود آمدند و سازمان هایی نظیر سازمان بین المللی استاندارد درصدد برآمدند تا مقررات خاصی را تدوین و تصویب کنند که حفاظت از محیط زیست را تضمین کند.

سیستم مدیریت زیست محیطی و نکات مربوط به آن از جمله برچسب زنی روی محصول حاصل تلاش اینگونه نهادهاست.

به مرور با ارتقای دانش مردم نسبت به آثار زیان آور تخریب محیط زیست حفاظت از آن مد نظر قرار گرفت و استاندارهای خاصی تحت عنوان استانداردهای بین المللی مانند سری ایزو ۱۴۰۰۰ تدوین و تصویب شد.

استقرار استاندارهای بین المللی سری ایزو ۱۴۰۰۰ سبب می شود که مدیریت واحد تولیدی نسبت به جلوگیری از تخریب و آلوده سازی محیط زیست احساس مسئولیت کند و به شکلی کارا فعالیت واحد تحت تصدی خود را اداره نماید.

در کشور ایران نیز اصل پنجاهم قانون اساسی به حفاظت از محیط زیست تأکید می کند.

در این قانون آمده است: در جمهوریاسلامی،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ی عمومی تلقی میگردد.

از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون