کانال کشی

کانال کشی

کانال ها هوای آلوده را از هودها به تجهیزات کنترل و از تجهیزات کنترل به فن ها انتقال می دهند. چهار نوع اصلی کانال کشی شامل کانال هایی که با آب خنک می شوند، کانال های نسوز، فولاد ضد زنگ و کربن استیل می باشند.

کانال هایی که با آب خنک می شوند و کانال های نسوز در شرایطی که دمای گاز بیش از ۱۵۰۰ درجه فارنهایت است به کار می روند.

کانال هایی با جنس فولاد ضد زنگ معمولاً هنگامی که دمای گاز بین ۱۱۵۰ تا ۱۵۰۰ درجه فارنهایت است و کانال های کربن استیل برای گازهای غیرخورنده در دماهای کمتر از ۱۱۵۰ درجه فارنهایت مناسب است.

کانال کشی علاوه بر انتقال جریان گاز می تواند نقش یک مبدل حرارتی برای سرمایش گازهای گرم را ایفا کند.

کارشناسان واحد فنی شرکت با مراجعه حضوری به محل  و ارزیابی صنعت مورد نظر و غلظت و اندازه ذرات غبار منتشر شده و جلوگیری از رسوب ذرات در کانال ها، کانال ها را  با توجه به استانداردهای این صنعت طراحی نموده.

با توجه به امکانات و تجهیزات متنوع موجود در خط تولید مجموعه قابلیت ساخت کانال های طراحی شده وجود دارد.

کانال کشی

کانال کشی زیر زمینینویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون