آب و پساب

آب و پساب

اندازه گيري پارامترهای شیمیایی آلاينده­ آب و پساب نظیر :اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، BOD،COD، PH، TSS ،TDS، نیتریت، نیترات، سولفات، فسفات، کلرید، کلرآزاد،  آهن II، آهن کل، کلسیم، منیزیم،سختی کل، قلیائیت، دترجنت، آمونیاک، سیانید و….

انجام تست های میکروبی آب و پساب (توتال و فکال کلیفرم)

برخی از تجهیزات و  دستگاه های موجود در آزمایشگاه شامل:

اسپکتروفوتومتر HACH

اسپکتروفوتومتر HACH

 

 

مولتی متر HACH HQD به انضمام پروپهای PH، EC و BOD

مولتی متر HACH HQD

 

راکتور HACH COD

راکتور COD

 

کدورت سنج HACH

کدورت سنج

 

اتوکلاو

انکوباتور

آون و …..

 

 نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون