SEO

شرکت پایش فرایند دقیق آزمون

فایل زیر حاوی مشخصات برخی از پروژه های سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) می باشد که توسط شرکت پایش فرآیند دقیق آزمون طراحی، ساخت و راه اندازی گردیده است.

دانلود فایل PDF