هودهای ربایشی

هدف از هودهای ربایشی جهت دار کردن هوا با سرعت بسیار بالا برای به دام انداختن آلودگی ها در هوای نزدیک هود است.این هدف نه تنها شامل آلاینده های منتشر شده در جهت هود است بلکه شامل آن دسته از آلاینده هایی می شود که در جهت مخالف هود انتشار یافته اند.

هودهای ربایشی

هدف از هودهای ربایشی جهت دار کردن هوا با سرعت بسیار بالا برای به دام انداختن آلودگی ها در هوای نزدیک هود است.این هدف نه تنها شامل آلاینده های منتشر شده در جهت هود است بلکه شامل آن دسته از آلاینده هایی می شود که در جهت مخالف هود انتشار یافته اند.