هودهای سایبانی

هودهای سایبانی برای مخزن های روباز که گازهای گرم از آن ها متصاعد می شود مناسب می باشند.از این نوع هودها عمدتاً برای جریان های هوای خروجی گرم یا زدودن رطوبت اضافی استفاده می شود.این نوع هودها در بیشتر مواقع از ارزش کاربردی کمتری برخوردارند.

هودهای سایبانی

هودهای سایبانی برای مخزن های روباز که گازهای گرم از آن ها متصاعد می شود مناسب می باشند.از این نوع هودها عمدتاً برای جریان های هوای خروجی گرم یا زدودن رطوبت اضافی استفاده می شود.این نوع هودها در بیشتر مواقع از ارزش کاربردی کمتری برخوردارند.

به طور معمول شدت جریان هوا در هود سایبانی بسیار کمتر از هود ربایشی  است و این نوع هودها در مخازن غیر گرم کارایی ندارند. همچنین نباید این نوع هودها را برای جریان هایی که حاوی ذرات خطرناک هستند به کار برد. طراحی و ساخت این نوع هودها در شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون زیر نظر متخصصین و کادر فنی به نحو صحیحی انجام گرفته و در صنایع به خصوص ریخته گری ها مورد استفاده قرار می گیرد.