جرقه گیر

از آنجائیکه فیلترهای به کار رفته در سیستم غبارگیر از نوع الیاف پلی استر می باشد هیچ گونه جرقه ای نباید به آنها برسد لذا در صنایعی مانند ذوب که احتمال تولید جرقه وجود دارد استفاده از جرقه گیر ضروری است.

جرقه گیر

از آنجائیکه فیلترهای به کار رفته در سیستم غبارگیر از نوع الیاف پلی استر می باشد هیچ گونه جرقه ای نباید به آنها برسد لذا در صنایعی مانند ذوب که احتمال تولید جرقه وجود دارد استفاده از جرقه گیر ضروری است.

طراحی و ساخت این تجهیز که توسط کادر فنی مهندسی شرکت صورت می گیرد عمدتاً بر مبنای مکانیزم برخورد (ایمپکشن) و استفاده از خاصیت اینرسی ذرات و ویزکوزیته پایین سیال محتوی غبار می باشد.