آب و پساب و فاضلاب

آب و پساب و فاضلاب

  • اندازه گيري پارامترهاي شیمیایی آلاينده­ آب و پساب نظیر :اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، BOD،COD، PH، TSS ،TDS، نیتریت، نیترات، سولفات، فسفات، کلرید، کلرآزاد، ، آهن II، آهن کل، کلسیم، منیزیم،سختی کل، قلیائیت، دترجنت، آمونیاک، سیانید و….
  • انجام تست های میکروبی آب و پساب (توتال و فکال کلیفرم)نظرات

نظر دهید

لطفا نظرات خود را بیان کنید.