هودهای محفظه ای

هودها برای جمع آوری آلاینده ها (گازها یا ذرات) از هوای محل کوره استفاده قرار می گیرند. یک هود علاوه بر آلاینده ها حجم زیادی از هوای محیط را جمع آوری می کند.هر چه فاصله بین هود و منبع آلودگی بیشتر باشد دبی حجمی هوای ورودی به هود نیز بیشتر خواهد بود. 

هودهای محفظه ای

هودها برای جمع آوری آلاینده ها (گازها یا ذرات) از هوای محل کوره استفاده قرار می گیرند. یک هود علاوه بر آلاینده ها حجم زیادی از هوای محیط را جمع آوری می کند.هر چه فاصله بین هود و منبع آلودگی بیشتر باشد دبی حجمی هوای ورودی به هود نیز بیشتر خواهد بود. 

به دلیل اینکه هزینه اکثر سیستم های کنترل آلودگی با دبی حجمی کل جریان متناسب است باید در تعیین مدل، اندازه و محل قرارگیری هودها کاملاً دقت نمود.طراحی مناسب هود باعث حفاظت سیستم تنفسی بدن کارگران و فراهم آوردن فضایی مناسب جهت انجام عمیات می شود. در صورت طراحی دقیق هر دو شرایط عملیاتی آن هزینه کل تهویه و سیستم کنترل کاهش می یابد.هودهای محفظه ای نقاط انتشار فرایند را کاملاً احاطه می کنند و برای سرعت های سطحی طراحی می شود