شرکت در همایش سنجش آلاینده های خروجی دودکش

شرکت در همایش سنجش آلاینده های خروجی دودکش

شرکت در همایش سنجش آلاینده های خروجی دودکش

همایش سنجش آلاینده های خروجی دودکش

دانشکده محیط زیست با نظارت و همکاری دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، دوره آموزشی تحت عنوان سنجش آلاینده های خروجی دودکش را در دانشکده محیط زیست برگزار کرده  و شرکت پایش فرآیند دقیق ازمون نیز به عنوان یکی از آزمایشگاه های معتمد محیط زیست در این دوره شرکت کرده و موفق به اخذ گواهی در این دوره گردید.

مباحث دوره شامل:

۱-     طبقه بندی آلاینده های هوا در خروجی منابع ثابت

۲-     آشنایی با نحوه تولید و انتشار ذرات خروجی از منابع ثابت

۳-     آشنایی با فرایند احتراق و گازهای ناشی از آن

۴-     آشنایی با اصول نمونه برداری و روشهای مختلف  نمونه برداری، نحوه محاسبه و آنالیز گازهای خروجی دودکش

۵-     روش های محاسبه میزان غلظت ذرات خروجی و درصد خطا در آن

۶-     انطباق نتایج آنالیز با استانداردهای موجود ملی و بین المللی

۷-     مشخصات نمونه بردار و تجهیزات نمونه برداری و برچسب های مربوطه

۸-     روش های صحیح گزارش دهی

۹-     انجام آزمایش عملی

 

 نظرات

نظر دهید

لطفا نظرات خود را بیان کنید.